Balti Spoon OÜ privaatsusteade

Isikuandmete vastutavaks töötlejaks on Balti Spoon OÜ (Kupu küla, Kuusalu vald, Harjumaa reg.nr: 10333719).

 

 1. Millest privaatsusteade räägib?

 

Privaatsusteade:

 

Kasutame isikuandmeid eesmärgil, milleks me isikuandmeid kogusime ning selle eesmärgi täitmiseks vajalikus ulatuses. Eesmärgi täitumisel kustutame me isikuandmed. Balti Spoon OÜ järgib isikuandmete töötlemisel Eesti ja Euroopa Liidu õigusakte.

 

Balti Spoon OÜ annab endast parima, et hoida privaatsusteade ajakohasena. Olulisematest muudatustest privaatsusteates teatame meie kodulehe vahendusel, e-kirja teel või muul mõistlikul viisil. Privaatsusteatega on võimalik tutvuda Balti Spoon OÜ veebilehe vahendusel www.baltispoon.ee

 

 1. Mis on isikuandmed?

Isikuandmed on eraisikut otseselt või kaudselt tuvastada võimaldavad andmed, sõltumata sellest, millisel kujul või millises vormis need andmed on.

 

 1. Miks me isikuandmeid kogume?

Balti Spoon OÜ kogub ja töötleb oma töötajate, klientide ja koostööpartnerite isikuandmeid äritegevuse käigus. Kogume isikuandmeid ja töötleme neid järgmiste andmesubjektide kohta:

 

            3.1. Olemasolevad ja potentsiaalsed kliendid

            Ärisuhtluses, ostetud või müüdud toodete protsessi haldamisel, olemasolevate või potentsiaalsete klientide lepingute täitmiseks vajab Balti Spoon OÜ andmeid selle kohta, kes te olete, teie kontaktandmed või teie rolli kontaktisikuna. Nende andmete töötlemise põhjused on järgmised:

 1. Klientidega lepingute ettevalmistamine ja täitmine ning klientidele soovitud pakkumiste ja teabe edastamine.
 2. Balti Spoon OÜ ja seotud isiku vahelises lepingus sätestatud teenuste täitmine ja osutamine.
 3. Klientide tagasiside kaudu meie teenuste parendamine.
 4. Meie toodete ja teenuste väärkasutuse vältimine, kasutades selleks muu hulgas videovalvet.
 5. Tervishoiu, ohutuse ja keskkonnanormide järgimise tagamine.
 6. Arvete esitamine, ostude töötlemine, maksete tegemine ja muude rahaliste toimingute tegemine.

 

Suurema turuni jõudmiseks tegutseme oma õigustatud huvides ja töötleme ka potentsiaalsete klientide andmeid otseturunduse algatuse jaoks. Potentsiaalsetele klientidele asjakohase sisu pakkumiseks töötleb Balti Spoon OÜ potentsiaalsete klientide isikuandmeid, mis on saadud müügiläbirääkimiste käigus või olukorras, kus inimene on avaldanud huvi Balti Spoon OÜ pakkumiste saamise vastu.

 

Kui oleme sõlminud ettevõttega ostu-müügilepingu oma toodete müügiks või teenuste pakkumiseks, võime koguda lepingu täitmiseks piiratud hulka isikuandmeid (nt nimi, e-aadressi, isikukoodi) töötajate või teiste ettevõtte esindajate kohta. Sellise töötlemise õiguslik alus on õigustatud huvi ja töötleme isikuandmeid ainult oma kliendiga sõlmitud lepingu täitmiseks ja lepingu kehtivusperioodil ning kohalduval andmete kohustusliku säilitamise perioodil pärast lepingu lõppemist.

 

Ülal kirjeldatud tegevuste õiguslik alus on nõusolek, leping või õigustatud huvi.

 

            3.2. Olemasolevad ja potentsiaalsed töötajad

Kui olete meie töötaja, siis töötleme teie isikuandmeid meievahelise lepingu täitmiseks ja kohustuslike eeskirjade järgimiseks (nt töösuhet ja makse puudutavad seadused ja muud eeskirjad). Teeme seda lepingu ja seadusliku kohustuse alusel ning tagame selliste andmete töötlemisel nõuetekohased säilitamisperioodid.

 

Kui otsite Balti Spoon OÜ-s töötamise võimalusi, siis töötleme teie isikuandmeid selleks, et hinnata teie oskuste sobivust ametikoha jaoks, millele kandideerite. Teeme seda teie nõusoleku alusel ning tagame selliste andmete töötlemisel nõuetekohased säilitamisperioodid.

Kandidaadi dokumentidega tutvuvad ainult värbamisprotsessis osalevad töötajad. Kandidaatide hindamisse võib Balti Spoon OÜ kaasata vajadusel ettevälised asjatundjad.

Teistele kanditaatidele me teie andmeid ei avalda, samuti ei avalda me teile teiste kandidaatide andmeid.

 

Mittevalituks osutunud kandidaatide andmeid säilitame kuni õigusaktides toodud vaidlustustähtaja lõpuni. Kui mittevalitud kandidaat on andud nõusoleku oma andmete säilitamiseks hilisemate tööpakkumiste tegemise eesmärgil, siis säilitatakse andmeid kaks aastat alates äraütlevast otsusest.

 

Värbamisprotsessis ei tee Balti Spoon OÜ otsuseid automatiseeritud viisil.         

 

            3.3. Teenusepakkujad ja koostööpartnerid

Töötleme oma teenusepakkujate, hankijate ja äripartnereid esindavate inimeste isikuandmeid oma õigustatud huvi alusel, selleks et täita lepingut, mille Balti Spoon OÜ on teise poolega sõlminud.

 

3.4. Jälgimisseadmete kasutamine

Töötervishoiu-, tööohutuse- ja keskkonnanormide järgimiseks ning oma õigustatud huvides, oma varade, ärisaladuse, töötajate, klientide ja teiste inimeste kaitsmiseks võime töödelda teie isikuandmeid videovalve rakendamisega meie territooriumil ja tootmisruumides. Inimesed on sellisest tegevusest teavitatud vastava teatega. Videokaamerate salvestiste säilitusperiood on kuni 6 kuud.

 

 1. Õiguslik alus

Andmekaitse üldmääruse artikkel 6 kohaselt pole lubatud isikuandmete töötlemine ilma piisava õigusliku aluseta. Seetõttu  kohaldame Balti Spoon OÜ-s teie isikuandmete töötlemisel eelkõige ühte järgmistest Andmekaitse üldmääruse artikkel 6 nimetatud õiguslikest alustest:

 

 

 1. Kuidas me teie isikuandmeid kogume?

 

 1. Andmete jagamine kolmandate isikutega

Balti Spoon OÜ võib jagada teie isikuandmeid kolmandate isikutega järgmistel juhtudel:

 

Võime jagada teie isikuandmeid oma äripartnerite või hankijatega, kui selleks on äritegevuse õigustatud huvi ja kui kehtivad õigusaktid lubavad meil seda teha või kui olete sellise andmete edastamisega nõus.

 

Riigiasutused ja riiklikud registrid, nagu Maksuamet, Haigekassa, Tööinspektsioon, Sotsiaalkindlustusamet, Töötukassa, politsei, kohtud, või muud riigiasutused ja riiklikud registrid vastavalt õigusaktides märgitud ulatuses.

 

Teie andmete edastamine ja töötlemine väljaspool ELi/EMPi võib toimuda õiguslikul alusel Üldmääruse artikkel 49, lõige 1 b) edastamine on vajalik andmesubjekti ja vastutava töötleja vahelise lepingu täitmiseks või andmesubjekti taotluse alusel võetavate lepingueelsete meetmete rakendamiseks. Rakendatakse asjakohaseid kaitsemeetmeid:

 

See võib toimuda ostu-müügitehingu (lepingu) raames. Kui nende riikide seaduste alusel ei ole teie andmed piisavalt kaitstud, siis võtame vajalikud meetmed, et tagada asjakohaste kaitsemeetmete olemasolu, tagamaks teie andmete turvalise töötlemise vastavalt käesolevale privaatsusteatele. Kaitsemeetmed hõlmavad lepinguliste kohustuste kehtestamist teie andmete saajale või selle tagamist, et saajad on liitunud rahvusvaheliste raamistikega, mis tagavad piisava kaitse.

 

 1. Milliseid isikuandmeid Balti Spoon OÜ kogub ja töötleb?

Balti Spoon OÜ võib teie kohta koguda ja töödelda järgmisi isikuandmeid:

 

Vastutava andmetöötlejana ei töötle Balti Spoon OÜ eriliigilisi isikuandmeid, kuid mõnikord on selliste andmete töötlemine meile kohustuslik, et täidaksime meile kehtestatud seaduslikke kohustusi või vajalik hindamaks tööle soovija sobivust.

Eriliigilisi isikuandmeid võidakse töödelda peamiselt järgmistel juhtudel:

 

 1. Millised on teie õigused seoses isikuandmete töötlemisega?

 

 

 1. Laste isikuandmete töötlemine

Balti Spoon OÜ töötleb oma töötajate laste isikuandmeid (lapse nimi ja sünniaeg/isikukood) töötaja nõusoleku alusel ja järgmistel eesmärkidel: lapsepuhkuse kasutamiseks; lastele kingituste tegemiseks, nagu iga-aastase jõulupaki ja esimest korda kooliminevale lapsele koolikoti kinkimiseks.

 1. Isikuandmete töötlemise turvalisus

Kasutame tööks isikliku parooliga ligipääsetavaid arvuteid ja tööalaseks suhtluseks e-posti aadressi. Samuti on parooliga kaitstud majandus-ja personalitarkvara.

Töölepinguga töötajatel ja ka teiste lepinguvormide alusel töötavatel töötajatel on lepingus sätestatud konfidentsiaalsuse kohustus ja sellest lähtuvalt ka isikuandmete saladuse hoidmise kohustus.

 

 1. Kontaktandmed ja informatsioon

Kui sul tekib isikuandmetega seotud küsimusi, muresid või kaebusi, võta meiega julgesti ühendust e-postil info@baltispoon.ee