Privaatsuspoliitika

 

Balti Spoon OÜ privaatsusteade
Isikuandmete vastutavaks töötlejaks on Balti Spoon OÜ (Kupu küla, Kuusalu vald, Harjumaa reg.nr: 10333719).

 

 1. Millest privaatsusteade räägib?

 

Privaatsusteade:

 • selgitab, mida me teeme teie isikuandmete puutumatuse kaitsmiseks ja austamiseks;
 • selgitab, kuidas me kogume, kasutame ja kaitseme teie isikuandmeid;
 • aitab teil aru saada, kuidas teie isikuandmeid kogutakse ja kasutatakse ning millised on teie õigused oma isikuandmetega seoses.

Kasutame isikuandmeid eesmärgil, milleks me isikuandmeid kogusime ning selle eesmärgi täitmiseks vajalikus ulatuses. Eesmärgi täitumisel kustutame me isikuandmed. Balti Spoon OÜ järgib isikuandmete töötlemisel Eesti ja Euroopa Liidu õigusakte.

 

Balti Spoon OÜ annab endast parima, et hoida privaatsusteade ajakohasena. Olulisematest muudatustest privaatsusteates teatame meie kodulehe vahendusel, e-kirja teel või muul mõistlikul viisil. Privaatsusteatega on võimalik tutvuda Balti Spoon OÜ veebilehe vahendusel www.baltispoon.ee

 

 1. Mis on isikuandmed?

Isikuandmed on eraisikut otseselt või kaudselt tuvastada võimaldavad andmed, sõltumata sellest, millisel kujul või millises vormis need andmed on.

 

 1. Miks me isikuandmeid kogume?

Balti Spoon OÜ kogub ja töötleb oma töötajate, klientide ja koostööpartnerite isikuandmeid äritegevuse käigus. Kogume isikuandmeid ja töötleme neid järgmiste andmesubjektide kohta:

 

            3.1. Olemasolevad ja potentsiaalsed kliendid

            Ärisuhtluses, ostetud või müüdud toodete protsessi haldamisel, olemasolevate või potentsiaalsete klientide lepingute täitmiseks vajab Balti Spoon OÜ andmeid selle kohta, kes te olete, teie kontaktandmed või teie rolli kontaktisikuna. Nende andmete töötlemise põhjused on järgmised:

 1. Klientidega lepingute ettevalmistamine ja täitmine ning klientidele soovitud pakkumiste ja teabe edastamine.
 2. Balti Spoon OÜ ja seotud isiku vahelises lepingus sätestatud teenuste täitmine ja osutamine.
 3. Klientide tagasiside kaudu meie teenuste parendamine.
 4. Meie toodete ja teenuste väärkasutuse vältimine, kasutades selleks muu hulgas videovalvet.
 5. Tervishoiu, ohutuse ja keskkonnanormide järgimise tagamine.
 6. Arvete esitamine, ostude töötlemine, maksete tegemine ja muude rahaliste toimingute tegemine.

Suurema turuni jõudmiseks tegutseme oma õigustatud huvides ja töötleme ka potentsiaalsete klientide andmeid otseturunduse algatuse jaoks. Potentsiaalsetele klientidele asjakohase sisu pakkumiseks töötleb Balti Spoon OÜ potentsiaalsete klientide isikuandmeid, mis on saadud müügiläbirääkimiste käigus või olukorras, kus inimene on avaldanud huvi Balti Spoon OÜ pakkumiste saamise vastu.

 

Kui oleme sõlminud ettevõttega ostu-müügilepingu oma toodete müügiks või teenuste pakkumiseks, võime koguda lepingu täitmiseks piiratud hulka isikuandmeid (nt nimi, e-aadressi, isikukoodi) töötajate või teiste ettevõtte esindajate kohta. Sellise töötlemise õiguslik alus on õigustatud huvi ja töötleme isikuandmeid ainult oma kliendiga sõlmitud lepingu täitmiseks ja lepingu kehtivusperioodil ning kohalduval andmete kohustusliku säilitamise perioodil pärast lepingu lõppemist.

 

Ülal kirjeldatud tegevuste õiguslik alus on nõusolek, leping või õigustatud huvi.

 

            3.2. Olemasolevad ja potentsiaalsed töötajad

Kui olete meie töötaja, siis töötleme teie isikuandmeid meievahelise lepingu täitmiseks ja kohustuslike eeskirjade järgimiseks (nt töösuhet ja makse puudutavad seadused ja muud eeskirjad). Teeme seda lepingu ja seadusliku kohustuse alusel ning tagame selliste andmete töötlemisel nõuetekohased säilitamisperioodid.

 

Kui otsite Balti Spoon OÜ-s töötamise võimalusi, siis töötleme teie isikuandmeid selleks, et hinnata teie oskuste sobivust ametikoha jaoks, millele kandideerite. Teeme seda teie nõusoleku alusel ning tagame selliste andmete töötlemisel nõuetekohased säilitamisperioodid.

Kandidaadi dokumentidega tutvuvad ainult värbamisprotsessis osalevad töötajad. Kandidaatide hindamisse võib Balti Spoon OÜ kaasata vajadusel ettevälised asjatundjad.

Teistele kanditaatidele me teie andmeid ei avalda, samuti ei avalda me teile teiste kandidaatide andmeid.

 

Mittevalituks osutunud kandidaatide andmeid säilitame kuni õigusaktides toodud vaidlustustähtaja lõpuni. Kui mittevalitud kandidaat on andud nõusoleku oma andmete säilitamiseks hilisemate tööpakkumiste tegemise eesmärgil, siis säilitatakse andmeid kaks aastat alates äraütlevast otsusest.

 

Värbamisprotsessis ei tee Balti Spoon OÜ otsuseid automatiseeritud viisil.         

 

            3.3. Teenusepakkujad ja koostööpartnerid

Töötleme oma teenusepakkujate, hankijate ja äripartnereid esindavate inimeste isikuandmeid oma õigustatud huvi alusel, selleks et täita lepingut, mille Balti Spoon OÜ on teise poolega sõlminud.

 

3.4. Jälgimisseadmete kasutamine

Töötervishoiu-, tööohutuse- ja keskkonnanormide järgimiseks ning oma õigustatud huvides, oma varade, ärisaladuse, töötajate, klientide ja teiste inimeste kaitsmiseks võime töödelda teie isikuandmeid videovalve rakendamisega meie territooriumil ja tootmisruumides. Inimesed on sellisest tegevusest teavitatud vastava teatega. Videokaamerate salvestiste säilitusperiood on kuni 6 kuud.

 

 1. Õiguslik alus

Andmekaitse üldmääruse artikkel 6 kohaselt pole lubatud isikuandmete töötlemine ilma piisava õigusliku aluseta. Seetõttu  kohaldame Balti Spoon OÜ-s teie isikuandmete töötlemisel eelkõige ühte järgmistest Andmekaitse üldmääruse artikkel 6 nimetatud õiguslikest alustest:

 

 • Nõusolek: inimene on andnud meile selge nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil.
 • Leping: töötlemine on vajalik meie ja selle inimese osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt inimese taotlusele.
 • Seadusjärgne kohustus: töötlemine on vajalik selleks, et saaksime täita juriidilist kohustust.
 • Õigustatud huvi: töötlemine on vajalik meie või kolmanda isiku õigustatud huvides, välja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles inimese huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid.
 1. Kuidas me teie isikuandmeid kogume?
 • Üldjuhul kogub Balti Spoon OÜ teie isikuandmeid otse teilt, mis tähendab, et olete meile need andmed vabatahtlikult esitanud, et saada teatud tooteid või teenuseid või sõlmida meiega leping.
 • Kolmandatelt osapooltelt saadud andmed, nagu avalikud registrid ( näiteks maksuamet või äriregister), kui see on vajalik lepingu täitmiseks või lepingu täitmise tagamiseks.
 • Mõnikord võime koguda teie kohta andmeid teiega otseselt seotud isikutelt – näiteks kui teie ettevõtte juht on andnud meile teie kui kontaktisiku kontaktandmed.
 • Samuti võivad meie videovalve kaamerasüsteemid teist pilte salvestada.
 • Telefonikõnesid Balti Spoon OÜ ei salvesta.
 • Turundustegevustes, mis võivad kaasneda infopäevade, ürituste, messidel osalemise, külastuste, välisvisiitide, kontaktreiside vms Balti Spoon OÜ tegevuste turundamisega (edaspidi kõik koos üritused), kus registreerime teie osalemist registreerimislehel või fotografeerime või filmime teid mõnel eelnimetatud üritusel. Üritusi jäädvustame eesmärgiga teavitada teid, oma kliente ja koostööpartnereid uudiskirja või sotsiaalmeedia vahendusel enda tegevusest.
 1. Andmete jagamine kolmandate isikutega

Balti Spoon OÜ võib jagada teie isikuandmeid kolmandate isikutega järgmistel juhtudel:

 

 • Meie hankijad, teenusepakkujad ja äripartnerid

Võime jagada teie isikuandmeid oma äripartnerite või hankijatega, kui selleks on äritegevuse õigustatud huvi ja kui kehtivad õigusaktid lubavad meil seda teha või kui olete sellise andmete edastamisega nõus.

 

 • Riigiasutused ja riiklikud registrid

Riigiasutused ja riiklikud registrid, nagu Maksuamet, Haigekassa, Tööinspektsioon, Sotsiaalkindlustusamet, Töötukassa, politsei, kohtud, või muud riigiasutused ja riiklikud registrid vastavalt õigusaktides märgitud ulatuses.

 

 • Andmete edastamine väljapoole Euroopa Liidu/Euroopa Majanduspiirkonna (EL/EMP) piire

Teie andmete edastamine ja töötlemine väljaspool ELi/EMPi võib toimuda õiguslikul alusel Üldmääruse artikkel 49, lõige 1 b) edastamine on vajalik andmesubjekti ja vastutava töötleja vahelise lepingu täitmiseks või andmesubjekti taotluse alusel võetavate lepingueelsete meetmete rakendamiseks. Rakendatakse asjakohaseid kaitsemeetmeid:

 • Olemas on kehtiv leping, mis sisaldab ELi poolt välja töötatud lepingu tüüptingimusi või heakskiidetud toimimisjuhendeid, sertifitseerimisi ja muud sarnast, mis vastab isikuandmete kaitse üldmäärusele;
 • Väljaspool ELi/EMPi asuvas riigis, kus vastuvõtja asub, on piisav andmekaitse tase vastavalt Euroopa Komisjoni otsusele;
 • Vastuvõtja on sertifitseeritud andmekaitseraamistiku Privacy Shield alusel (kohaldatakse Ameerika Ühendriikides asuvatele vastuvõtjatele).

See võib toimuda ostu-müügitehingu (lepingu) raames. Kui nende riikide seaduste alusel ei ole teie andmed piisavalt kaitstud, siis võtame vajalikud meetmed, et tagada asjakohaste kaitsemeetmete olemasolu, tagamaks teie andmete turvalise töötlemise vastavalt käesolevale privaatsusteatele. Kaitsemeetmed hõlmavad lepinguliste kohustuste kehtestamist teie andmete saajale või selle tagamist, et saajad on liitunud rahvusvaheliste raamistikega, mis tagavad piisava kaitse.

 

 1. Milliseid isikuandmeid Balti Spoon OÜ kogub ja töötleb?

Balti Spoon OÜ võib teie kohta koguda ja töödelda järgmisi isikuandmeid:

 • Isiku tuvastamise andmed, nagu nimi, perekonnanimi, isikukood, sünniaeg, andmed isikut tõendava dokumendi kohta (nt passi koopia).
 • Kontaktandmed, nagu telefoninumber, meiliaadress ja aadress.
 • Demograafilised andmed, nagu vanus, sugu, rahvus.
 • Ametialased andmed, nagu andmed hariduse või ametialase karjääri kohta.
 • Seadusest tuleneva kohustuse täitmise käigus saadud ja/või loodud andmed, nagu uurimisorganite, notarite, maksuhalduri, kohtute ja kohtutäiturite poolt tehtud päringutest tulenevad andmed.
 • Andmed maksuresidentsuse kohta, nagu andmed elukohariigi, maksukohustuslase identifitseerimisnumbri, kodakondsuse kohta.
 • Tagasiside meie toodete või teenuste kohta.
 • Fotod ja videod teist, mis on salvestatud meie ettevõtte territooriumil või meie ettevõttega seotud üritustel.
 • Finantsandmed, nt teie pangakonto andmed.
 • Juriidilisest isikust kliendi füüsilisest isikust kontaktisiku andmed, nagu nimi, telefoninumber, meiliaadress.
 • Töösuhte korral varasema töökogemuse ja hariduse andmed, nt ametinimetus, ametikoht, vastutusvaldkond, taust, huvid ametialases kontekstis.
 • Andmed, mille olete vabatahtlikult andnud.

Vastutava andmetöötlejana ei töötle Balti Spoon OÜ eriliigilisi isikuandmeid, kuid mõnikord on selliste andmete töötlemine meile kohustuslik, et täidaksime meile kehtestatud seaduslikke kohustusi või vajalik hindamaks tööle soovija sobivust.

Eriliigilisi isikuandmeid võidakse töödelda peamiselt järgmistel juhtudel:

 • Kui olete tööle soovija, siis võime küsida tervislike vastunäidustuste kohta puidutööstuses töötamiseks (nt. astma või allergia).
 • Õnnetusjuhtumi või kutsehaiguse menetlemisel võime olla kohustatud töötlema teie terviseseisundiga seotud andmeid tööohutuse ja -tervishoiu normide järgimiseks ja sellise juhtumi registreerimiseks, et seda tulevikus vältida.
 • Kui olete töövõimetuslehel viibiv töötaja, võime töösuhet reguleerivate seaduste kohaselt töödelda mõningaid tundlikke isikuandmeid seoses teie terviseseisundiga.
 1. Millised on teie õigused seoses isikuandmete töötlemisega?
 • Õigus saada andmete kohta teavet – teil on õigus teada, milliseid andmeid teie kohta kogutakse ja kuidas neid töödeldakse.
 • Õigus andmetega tutvuda – teil on õigus töödeldavate isikuandmete koopiale.
 • Õigus andmete parandamisele – teil on õigus nõuda oma isikuandmete parandamist, juhul kui need on ebaõiged.
 • Õigus andmete kustutamisele – teil on teatud juhtudel õigus nõuda, et isikuandmed kustutataks, kui töötlus toimub ainult nõusoleku alusel.
 • Õigus töötlemise piiramisele – see õigus tekib juhul, kui isikuandmete töötlemine ei ole seaduse alusel lubatud või kui te vaidlustate isikuandmete õigsuse.
 • Andmete ülekandmise õigus – teil tekib teatud juhul õigus saada isikuandmed masinloetaval kujul endaga kaasa või nõuda isikuandmete ülekandmist teisele vastutavale töötlejale, kuid seda ainult juhul, kui see on tehniliselt teostatav. Ülekandmise õigus kehtib ainult nende andmete puhul, mida me töötleme teie nõusoleku alusel või teiega sõlmitud lepingu täitmiseks.
 • Õigused seoses automatiseeritud töötlusega – juhul, kui oleme teid teavitanud, et teostame automatiseeritud töötlusel põhinevat otsustamist (sh profiilianalüüsi), mis toob kaasa teid puudutavaid õiguslikke tagajärgi või avaldab teile märkimisväärset mõju, siis võite nõuda, et otsust ei tehtaks üksnes automatiseeritud töötluse alusel.
 • Õigus esitada vaie isikuandmete kasutamise kohta Eesti Andmekaitse Inspektsioonile (aki.ee), kui leiate, et isikuandmete töötlemine riivab teie õiguseid ja huve kohalduva õiguse alusel.
 1. Laste isikuandmete töötlemine

Balti Spoon OÜ töötleb oma töötajate laste isikuandmeid (lapse nimi ja sünniaeg/isikukood) töötaja nõusoleku alusel ja järgmistel eesmärkidel: lapsepuhkuse kasutamiseks; lastele kingituste tegemiseks, nagu iga-aastase jõulupaki ja esimest korda kooliminevale lapsele koolikoti kinkimiseks.

 1. Isikuandmete töötlemise turvalisus

Kasutame tööks isikliku parooliga ligipääsetavaid arvuteid ja tööalaseks suhtluseks e-posti aadressi. Samuti on parooliga kaitstud majandus-ja personalitarkvara.

Töölepinguga töötajatel ja ka teiste lepinguvormide alusel töötavatel töötajatel on lepingus sätestatud konfidentsiaalsuse kohustus ja sellest lähtuvalt ka isikuandmete saladuse hoidmise kohustus.

 

 1. Kontaktandmed ja informatsioon

Kui sul tekib isikuandmetega seotud küsimusi, muresid või kaebusi, võta meiega julgesti ühendust e-postil info@baltispoon.ee